logo

Turn your PDF into a Booki and read it
everywhere on the internet, I-pad, or tablet!

Gebruiksvoorwaarden van yourBooki, een service van 2W-IMG.

Voor het gebruik van de website yourBooki en aanverwante diensten, toepassingen, domeinen en netwerken (verder te noemen yourBooki Services) gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het betreft een overeenkomst tussen u, ofwel een persoon van tenminste 18 jaar oud of een onderneming, entiteit of organisatie en yourBooki met betrekking tot uw gebruik van de yourBooki Services. De yourBooki Services zijn niet beschikbaar voor personen onder de leeftijd van 18 jaar of voor gebruikers die eerder geschorst of verwijderd zijn.

Als u een account opent namens een onderneming, entiteit of organisatie dan verklaart en garandeert u dat u een bevoegde vertegenwoordiger bent met de bevoegdheid om deze onderneming, entiteit of organisatie te binden aan deze voorwaarden behorende bij het gebruik van de yourBooki Services.

Als u de yourBooki Services namens een bedrijf gebruikt, accepteert dat bedrijf deze voorwaarden. Het bedrijf zal yourBooki en zijn partners, vertegenwoordigers, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloosstellen tegen claims, rechtszaken of processen die voortvloeien uit of zijn gerelateerd aan het gebruik van de yourBooki Services of schending van deze voorwaarden, inclusief aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit alle claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenkosten.

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de yourBooki Services, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze yourBooki Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden op de homepage van de yourBooki website. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor yourBooki Services of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor onze yourBooki Services, moet u uw gebruik beëindigen.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen yourBooki en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend. Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen). Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Door aanmelding of gebruik bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en er mee akkoord te gaan inclusief eventuele extra richtlijnen en toekomstige wijzigingen. Indien op enig moment niet meer akkoord bent met deze voorwaarden eindigt onmiddellijk het recht om nog gebruik te maken van de yourBooki service.

Wanneer u de yourBooki Services gebruikt kunt u gevraagd worden om een account aan te maken en een wachtwoord op te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer. Ook bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U gaat ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt aan yourBooki bij registratie en op alle andere tijden correct is en nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U aanvaardt tevens dat u zorg dient te dragen dat deze informatie accuraat wordt bijgehouden en up-to-date is. Als u reden hebt om te geloven dat uw account is niet langer veilig is maakt u hier per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onmiddellijk melding van. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen voor yourBooki of anderen, van een ongeoorloofd gebruik van uw yourBooki account.

Afhankelijk van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden verleent yourBooki u hierbij een persoonlijke, beperkte, niet-exclusief, niet-overdraagbare, vrij herroepbare licentie om de yourBooki Services te gebruiken. U stemt ermee in om geen geautomatiseerd systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot 'robots', 'spinnen' en 'offline readers, te gebruiken of te starten die de toegang tot of de yourBooki Services zelf op een dusdanige wijze belast dan die van een mens redelijkerwijs in een zelfde periode te verwachten is. yourBooki behoudt zich het recht voor om alle wettige middelen die zij nodig acht, met inbegrip van maar niet beperkt tot, technologische belemmeringen, IP-mapping, en direct contact opnemen met uw Internet Service Provider (ISP, een dergelijk ongeoorloofd gebruik te stoppen.

yourBooki heeft het recht om de door u aangeleverde of geplaatste content om te zetten naar een eigen formaat of een andere bestandsformaten die kunnen worden gebruikt door yourBooki om de door u ter beschikking gestelde content te laten zien en toe te passen in onze yourBooki Services. Dit, geheel of gedeeltelijk, gezamenlijk met door andere gebruikers geplaatste content en/of advertenties.

Onder voorbehoud van het verlenen van de licentie aan een andere yourBooki gebruiker eindigt de navolgende door u verleende toestemming met betrekking tot een specifieke gebruiker bij opzegging en/of uitsluiting van deze gebruiker van de yourBooki Services. Door het verspreiden of gebruiken van de yourBooki Services, verleent u een wereldwijd, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbaar, volledig volgestort, royalty-vrije, licentie om te hosten, over te dragen, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te distribueren en anderszins te exploiteren van de door uw geplaatste content, in welke mediavormen of formaten, en via welke mediakanalen, nu bekend of hierna nog te ontwerpen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, RSS feeds en integreerbare functionaliteiten, om te kunnen distribueren, promoten of reclame te maken door yourBooki Services met gebruik van de door u aangeleverde of geplaatste content.

Door het aanbieden en/of uploaden en/of publiceren van uw content, garandeert u dat u: (1) de eigenaar bent of over de benodigde vergunningen, rechten, toestemmingen en/of machtigingen beschikt om het gebruik en distributie door yourBooki toe te staan (2) uw gebruikersnaam en content geen (toekomstig): (a) inbreuk maken, schenden, of verduisteren van rechten van derden, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, morele rechten, privacy recht, recht op publiciteit, of enig ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten of (b) laster, te schande maken, smaad, of het recht aantasten van privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten van een ander persoon, en (c) uw content geen virussen, adware, spyware, wormen of andere schadelijke code bevat of enige andere inhoud van het bestand dat een methode om toegang tot potentieel inbreuk makend inhoud biedt van buiten de yourBooki Services. Overtreders van deze rechten van derden kunnen onderhevig zijn aan strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheid. yourBooki behoudt zich het gebruik of de inzet van alle rechten en rechtsmiddelen voor tegen elke gebruiker(s) die in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden. Tevens behoudt yourBooki zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Als gebruiker van yourBooki begrijpt u dat bij gebruik van onze yourBooki Services u aan gebruikersbijdragen wordt blootgesteld uit een verscheidenheid van bronnen, en dat yourBooki niet verantwoordelijk is voor de juistheid, inhoud, bruikbaarheid, of de intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke door gebruikers geplaatste content. Verder begrijpt u en erkent u dat u kunt worden blootgesteld aan door gebruikers geplaatste content die onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is en gaat u ermee akkoord om afstand te doen en hierbij af te zien van elk wettelijk of billijk recht of rechtsmiddelen die u heeft tegen yourBooki met betrekking hierop. Het is niet toegestaan om content te uploaden, aan te bieden of te plaatsen die in strijd is met wet- en regelgeving en ook het plaatsen van pornografische content is niet toegestaan. Als een gebruiker of een eigenaar van de inhoud, die naar verluidt niet voldoet aan deze gebruiksvoorwaarden, kan yourBooki deze bewering onderzoeken en naar eigen goeddunken bepalen of de content, zonder voorafgaande kennisgeving, verwijdert zal worden. yourBooki staat niet toe dat er auteursrecht inbreuk makende activiteiten plaatsvinden door het gebruik maken van onze yourBooki Services maar wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de geplaatste content af.

De yourBooki Services kunnen links of verwijzingen naar andere websites of diensten ten behoeve van het gemak van de gebruikers bevatten. yourBooki is niet verantwoordelijke voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites of de informatie, materialen, producten of diensten die op of toegankelijk zijn via deze gekoppelde sites. Toegang tot en gebruik van gelinkte sites, met inbegrip van de informatie, materialen, producten en diensten op of beschikbaar via gelinkte Sites is uitsluitend op eigen risico.

U gaat ermee akkoord dat yourBooki, naar eigen goeddunken en zonder boete, de account van een gebruiker mag beëindigen of opschorten, inclusief de door de gebruiker geplaatste content, en het gebruik van yourBooki Services om welke reden dan ook op elk gewenst moment. U gaat ermee akkoord dat beëindiging van uw toegang tot de your Booki Services of de account die u kan hebben of een gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden en dat yourBooki niet aansprakelijk is voor u of een derde partij vanwege een dergelijke beëindiging. Elk vermoeden van frauduleus, beledigend of illegale activiteiten kan worden doorverwezen naar de relevante gerechtelijke instanties.

Met de gebruiker van de yourBooki Services wordt uitdrukkelijk overeen gekomen dat het gebruik hiervan volledig voor eigen risico plaatsvindt. De yourBooki Services, gegevens, informatie, software (van derden), gebruikerscontent, directe koppelingen (links) van of naar sites, producten en toepassingen die beschikbaar zijn met of via de yourBooki Services worden verstrekt zoals ze zijn en zoals beschikbaar, hieronder inbegrepen verstoringen en niet beschikbaarheid, met alle gebreken en zonder garantie in enige vorm tenzij schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen. yourBooki, haar leveranciers, licentiegevers, gelieerde ondernemingen en partners garanderen niet dat de gegevens, gebruikerscontent of andere producten, services of toepassingen aangeboden op of via yourBooki Services of een gelinkte site ononderbroken zal zijn, vrij van fouten, virussen of andere schadelijke componenten en garanderen ook niet dat de voorgaande verstoringen kunnen worden gecorrigeerd. Ook geven yourBooki, haar leveranciers, licentiegevers, gelieerde ondernemingen en partners geen garantie met betrekking tot juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. U verklaart hierbij dat u het gebruik, bekijken, downloaden, of anders verkregen informatie geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico uitvoert.

In geen geval, inclusief maar niet beperkt tot, onzorgvuldigheid is yourBooki of haar partners, contractanten, medewerkers, agenten, licentiegevers en leveranciers aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele, bestraffende of morele schade (inclusief en zonder beperking van verloren zaken, gederfde omzet, verlies van verwachte inkomstenderving of andere geldelijke of immateriële schade van welke aard dan ook als gevolg van of met betrekking tot deze voorwaarden of het niet geheel of gedeeltelijk kunnen gebruiken van de yourBooki Services, een gelinkte site of enige andere interactie met onze yourBooki Services. Indien volgens het toepasselijke recht niet de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade mogelijk is wordt in dat geval de aansprakelijkheid beperkt voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. In geen geval is yourBooki of haar partners, contractanten, medewerkers, agenten, licentiegevers of leveranciers aansprakelijk voor alle schade, verliezen of gevolgen van het gebruik van de yourBooki Services die meer bedraagt dan door u betaald is voor de toegang tot onze yourBooki Services in het jaar voorafgaand aan de datum van de vordering of tot maximaal honderd euro, welk bedrag groter is. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing met betrekking tot schade geleden door u op grond van gekochte producten of diensten, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot advertenties op yourBooki.

U erkent en stemt ermee in dat yourBooki niet in staat zou zijn haar yourBooki Services aan u op een economisch redelijke basis aan u aan te bieden zonder deze beperkingen of afwijzingen in haar aansprakelijkheid. Bepaalde rechtsgebieden staan dergelijke beperkingen of uitsluitingen niet toe. Indien dat voor u het geval is zijn enkel die gebruikersvoorwaarden op u van toepassing die van rechtswege zijn toegestaan. U gaat ermee akkoord dat elke vorm van aansprakelijkheidstelling die voortvloeit uit de yourBooki Services binnen drie maanden schriftelijk kenbaar moet zijn gemaakt aan 2W-IMG. Na het verstrijken van de voornoemde termijn van drie maanden is reclamering niet meer mogelijk.